Tere tulemast Juuraveebi!


Käesolevad tingimused kehtivad alates 20.11.2020 kõikidele Juuraveebi külastajatele ja kasutajatele, mistõttu palume teil nendega hoolikalt tutvuda. Tingimustega mittenõustumisel palume Juuraveebist viivitamatult lahkuda.


KOKKUVÕTE


  • Külastajana on teil õigus tutvuda Juuraveebis pakutavate teoste valikuga.
  • Juurdepääs teoste sisule eeldab kasutajaks registreerumist.
  • Teosed on ette nähtud kasutamiseks ainult veebis, nende alla laadimine ei ole lubatud.
  • Kasutusõigus on individuaalne: kasutajakontoga tohite Juuraveebi siseneda vaid teie ise.
  • Arendame Juuraveebi pidevalt, mistõttu tuleb aeg-ajalt uuendada kasutustingimusi; kui te ei ole muutunud tingimustega nõus, palume Juuraveebi kasutamine lõpetada.

KASUTUSTINGIMUSED


1. PÕHIMÕISTED
1.1 Juuraveeb“ on veebileht aadressiga www.juuraveeb.ee, mille haldaja on Osaühing Juura (registrikood 10096395, aadress Pärnu mnt 67a Tallinn 10134) („Juura“).
1.2 Külastaja“ on füüsiline isik, kes külastab Juuraveebi ilma kasutajakontot omamata või oma kasutajakontole sisse logimata. Külastajal on õigus tasuta kasutada Juuraveebi kõigile avatud osi, sh tutvuda pakutavate teoste valiku ja lühitutvustustega, ning registreeruda Kasutajaks.
1.3 „Kasutaja“ on füüsiline isik, kes külastab Juuraveebi, olles oma kasutajakontole sisse loginud. Kasutajal on õigus tutvuda kõigi tasuta kasutamiseks antud teoste või nende osadega, mis sisalduvad Kasutaja kehtivas Tellimuses.
1.4 Tellimus“ on Kasutaja ja Juura vaheline leping, mille kohaselt Juura annab Kasutajale juurdepääsu Tellimuses määratletud teostele 31. maini 2021.
1.5 Tingimused“ on käesolevad Juuraveebi kasutustingimused. Tingimused on kasutajakonto lepingute ja Tellimuste lahutamatuks osaks.
2. KASUTAJAKS REGISTREERUMINE; KASUTAJAKONTO
2.1 Kasutajaks võib registreeruda teovõimeline Külastaja.
2.2 Kasutaja identifitseerib end Smart-ID, ID-kaardi või mobiil-ID (edaspidi: identifitseerimisvahendid) abil ning teatab Juurale Kasutajaks registreerudes oma e-posti aadressi. Juural on õigus keelduda Külastaja Kasutajaks registreerimisest ja kasutajakonto avamisest, kui Kasutaja ei tõenda oma juurdepääsu sellele aadressile saadetud e-kirjadele.
2.3 Registreerumise õnnestumisel saadab Juura Kasutajale kasutajakonto lepingu sõlmimise kinnituse. Lepingu saadab Juura Kasutaja avaldatud e-posti aadressile.
2.4 Kasutaja ei tohi võimaldada kolmandatel isikutel siseneda Juuraveebi oma kasutajakontoga seotud identifitseerimisvahendeid kasutades. Kui ta seda siiski teeb, vastutab Kasutaja sellise kolmanda isiku mistahes tegevuse eest nagu iseenda tegevuse eest. Kui Kasutaja kahtlustab, et kasutajakontoga seotud identifitseerimisvahendeid kasutab keegi teine, siis peab Kasutaja Juurat sellest viivitamata teavitama.
2.5 Juura saadab teabe ja teated e-posti aadressile, mille Kasutaja registreerimisel teatas. Kui e-posti aadress muutub, siis kohustub Kasutaja Juurat sellest viivitamata teavitama. Juura jätab endale õiguse lugeda viimati teatatud e-posti aadressi õigeks Kasutaja aadressiks.
3. TELLIMUS
3.1 Tellimus on sõlmitud 31. maini 2021.
4. PRIVAATSUS
4.1 Juura töötleb Kasutaja isikuandmeid (isikukood ja e-posti aadress, kasutajakonto parool) lepingute (kasutajakonto leping ja Tellimus) ettevalmistamise ja täitmise eesmärgil. Juural on õigus saata Kasutaja e-posti aadressile informatiivseid teateid, sh teateid muudatustest Juuraveebi toimimises.
4.2 Juuraveebis kasutatakse Küpsiseid (cookies – väikesed infokillud, mis talletatakse Kasutaja või Külastaja brauseri poolt kasutaja arvuti või muu seadme kõvakettale või püsimälusse), millele Juura saab ligipääsu, kui Kasutaja või Külastaja Juuraveebi uuesti külastab. Kasutame Küpsiseid nii Juuraveebi funktsionaalsuse tagamiseks (sh Kasutaja Tellimuste töötlemiseks), Külastaja või Kasutaja eelistuste salvestamiseks kui Juuraveebi funktsionaalsuse ja/või kasutatavuse edasiarendamiseks vajaliku teabe kogumiseks.
4.3 Täiendav teave isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise kohta on kättesaadav Juuraveebi Privaatsustingimustes.
5. INTELLEKTUAALNE OMAND
5.1 Kogu Juuraveeb, sh nii selles avaldatud teosed kui Juuraveebi kujundus, disain, pildid, tekstid ja kaubamärgid on kaitstud autoriõiguse ja/või muude intellektuaalse omandi õigustega.
5.2 Juura annab Külastajale ja Kasutajale loa Juuraveebi kasutamiseks Tingimuste punktides 1.2 ja 1.3 määratletud viisil ja ulatuses. Kasutajale ei anta ega loovutata mingeid omandiõigusi ega muid õigusi Juuraveebi ega selle sisu suhtes.
5.3 Välja arvatud Tingimuste punktis 5.2 nimetatud lubades või autoriõiguse seaduses, ennekõike selle 4. peatükis sätestatud juhtudel, tingimustel ja ulatuses, ei tohi Külastaja ega Kasutaja:
5.3.1 teha Juuraveebist või selles sisalduvaist teostest või nende osadest reproduktsioone ega tuletatud teoseid;
5.3.2 Juuraveebis sisalduvaid teoseid, nende osi või neist tehtud reproduktsioone või tuletatud teoseid kolmandatele isikutele edastada, esitada või kättesaadavaks teha;
5.3.3 luua, kasutada ja/või kolmandate isikutega jagada mistahes arvutiprogrammi (välja arvatud veebibrauserit), mis võimaldab Juuraveebi või selles sisalduvaid teoseid või nende osi töödelda, sh kohaldada teostele otsingufunktsioone, muuta teose vormi või teose sisu terviklikkust mistahes viisil muuta, sh teisendada teoseid või nende osi mistahes tekstiredaktoriga töödeldavasse vormingusse või kasutada teoseid või nende osi ilma kasutajakontole sisse logimata.
6. VASTUTUS
6.1 Kuigi Juura teeb kõik Juuraveebi teenuse ja sisu kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks, ei saa Juura anda garantiid, et Juuraveeb on alati kättesaadav ja täies mahus kasutatav ning et Juuraveebis sisalduvates teostes esitatud teave on täielik, täpne ja tõene. Kui Kasutaja juurdepääs Juuraveebile või kehtivas Tellimuses määratletud teostele on takistatud põhjusel, mis ei sõltu Kasutajast ega tema kasutatavaist seadmetest või internetiühendusest, on Kasutajal õigus nõuda Juuralt Tellimuses ette nähtud aja pikendamist proportsionaalselt ajaga, mil juurdepääs oli takistatud. Juura ei vastuta mistahes muu kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt Juuraveebi kasutamisest või selle võimatusest või selle vahendusel Külastajale või Kasutajale kättesaadavaks saanud teabe mistahes puudustest.
6.2 Kui Külastaja või Kasutaja rikub Tingimuste punktides 2.4 või 5.3 sätestatud keelde, on Juural õigus:
6.2.1 Kasutaja juurdepääs tema kasutajakontole ajutiselt peatada; või
6.2.2 Kasutaja kasutajakonto leping ja kõik tema kehtivad Tellimused ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda; ja/või
6.2.3 nõuda Külastajalt või Kasutajalt leppetrahvi 150 eurot iga rikkumise kohta ning kui rikkumise objektiks on Juuraveebis olevate teoste autoriõigused, siis leppetrahvi, mis on võrdne konkreetse teose (kommenteeritud väljaanne, õpik, õppematerjal vms) kolmekordse müügihinnaga Juura e-poes (vt juura.com); ja/või
6.2.4 nõuda Külastajalt või Kasutajalt sisse rikkumisega tekitatud kahju (s.h. kahju leppetrahvi ületavas osas), sh saamata jäänud tulu.
6.3 Juura koguvastutus Kasutaja ees on piiratud Lepingu alusel Kasutajalt tegelikult saadud tasuga.
6.4 Tingimuste punktis 6.1 ja 6.3 sätestatud piiranguid ei kohaldata Juura tahtlusest ega raskest hooletusest tekkinud kahjudele.
7. LEPINGU LÕPPEMINE
7.1 Kasutaja kinnitab, et on teadlik asjaolust, et ta kaotab oma seadusjärgse taganemisõiguse hetkel, mil Juura teeb Tellimuses sisalduvad teosed talle Juuraveebis kättesaadavaks.
7.2 Kasutaja võib kasutajakonto lepingu igal ajal korraliselt üles öelda, teavitades Juurat sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kasutajakonto lepingu lõppemisel suletakse Kasutaja kasutajakonto ning kehtiv Tellimus lõpeb.
8. MUUDATUSED
8.1 Juural on õigus Tingimusi igal ajal muuta, avaldades muudetud Tingimused Juuraveebis.
8.2 Muudetud Tingimused jõustuvad nende avaldamisel Juuraveebis.
8.3 Kui Kasutaja, kellel on kehtiv Tellimus, ei nõustu Tingimuste muudatusega, on tal õigus Tellimus ja/või kasutajakonto leping üles öelda, teavitades Juurat sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1 Tingimustele, Juuraveebi ja selles sisalduvate teoste kasutamisele, kasutajakonto lepingutele ja Tellimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
9.2 Juura ja Külastaja või Kasutaja vahelised vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus. Kui Külastaja või Kasutaja on tarbija, on tal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni või Euroopa Komisjoni tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise keskkonda.