PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siit leiad kogu informatsiooni Osaühing Juura (edaspidi Meie või Juura) poolt Juuraveebi andmetöötluse põhimõtete kohta. Meie eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel teile usaldusväärseks ja teie õigusi austavaks partneriks ning turul teistele eeskujuks.


Information

Mõistete all leiad nende sõnade täpsemad tähendused, mida Privaatsustingimustes tihti kasutatakse ning mis esitatakse suure algustähega.

1. MÕISTED
1.1 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.
1.2 Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted.
1.3 Kasutaja on iga isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Meie Teenuseid, sh Kasutaja ja Maksja Kasutustingimuste tähenduses.
1.4 Leping on Meie ja Kasutaja vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping, sh Kasutustingimused ja muud kohalduvad korrad ja poliitikad. Sealhulgas kasutatakse käesolevates tingimustes defineerimata mõisteid Kasutustingimustes defineeritud viisil.
1.5 Veebileht on eelkõige Veebileht www.juuraveeb.ee, samuti meie sotsiaalmeedia leheküljed, mobiilirakendused.
1.6 Külastaja on isik, kes kasutab Veebilehte.
1.7 Laps on isikuandmete töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik, kes ei saa anda isikuandmete töötlemiseks ise nõusolekut.
1.8 Teenused on igasugused Meie pakutavad teenused ja tooted, eelkõige Juuraveeb.
1.9 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse Veebilehel Külastaja, Kasutaja ja Maksja seadmesse.
1.10 Isikuandmete valdkonnamõisteid kasutatakse Privaatsustingimustes nende isikuandmete kaitse üldmäärus es (2016/679) määratletud tähendustega

Employee badge

Üldsätetest leiad info sellest, kes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks ja millal Privaatsustingimused kohalduvad.

2. ÜLDSÄTTED
2.1 Oleme juriidiline isik Osaühing Juura (registrikood 10096395), kes töötleb teie isikuandmeid vastutava töötlejana.
2.2 Privaatsustingimused on Meie ja Kasutaja vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.
2.3 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Meie töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Meie valduses olevate isikuandmetega.

Venn diagram

Siit leiad peamised põhimõtted, millest Meie alati lähtume ja kinni peame töödeldes teie isikuandmeid.

3. PÕHIMÕTTED
3.1 Meie eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast,
3.2 Meie kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirand, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

User network

Siit leiad info sellest, kuidas isikuandmeid kogume.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
4.1 Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:
(1) Andmesubjekti poolt Meile avaldatud isikuandmed, näiteks kasutajakonto registreerimisel avaldab Kasutaja järgmised andmed: eesnimi, perenimi, isikukood, e-posti aadress;
(2) Andmesubjekti ja Meie tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed, näiteks maksete korraldamiseks;
(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed, näiteks sotsiaalmeedias;
(4) Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed, näiteks Juuraveebi kasutamisel kasutatavad Veebitehnoloogiad ja Küpsised;
(5) Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed, näiteks Kasutaja, Külastaja või Maksja IP-aadress;
(6) Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed, nt Juuraveebi kasutustingimustele mittevastava kasutuse korral õigusnõuete koostamiseks kogutavad andmed;
(7) Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed, näiteks kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või Tellimuste ajaloo nimistu.

Target Audience

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel teie isikuandmeid töödelda võime.

5. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED
Seadusest tulenevate isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:
5.1 Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab Meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel. Andmesubjekti on teavitatud, et ta võib alati nõusoleku tagasi võtta.
5.2 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
(2) Kasutaja ja Maksja identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
(3) Kasutaja ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
(4) Kasutajaga ja Maksjaga suhtlemine;
(5) Kasutaja ja Maksja maksekohustuse täitmise tagamine;
(6) nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.
Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses teiega sõlmitud Lepingus.
5.3 Õigustatud huvi tähendab Meie huvi enda ettevõtte ja Juuraveebi majandamiseks või juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seejuures ei tohi isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustada teie õigusi. Töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:
(1) usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks, rahapesu või terrorismivastase võitluse nõuete täitmiseks või pettuste vältimiseks;
(2) Kasutajate baasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada Teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kasutajale nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
(3) Veebilehe, Meie sotsiaalmeedia lehekülgede, mobiilirakenduste ja muude müügikanalite ja Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed Külastajate ja Kasutajate kohta. Kogutavaid andmeid kasutame Veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, nende kanalite töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
(4) kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Kasutajate ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;
(5) salvestuste tegemiseks. Võime salvestada sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mida oleme teinud ning vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
(6) võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehe turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
(7) organisatsioonilised eesmärgid. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning sealhulgas Kasutajate isikuandmete töötlemiseks;
(8) võime jagada isikuandmeid, kui teeme tehingut või peame läbirääkimisi tehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist, pankrotitehingut või menetlust;
(9) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
5.4 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.5 Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Meie vahelist seost;
(3) isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;
(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

Earth globe Africa and Europe

Siit leiad informatsiooni, millal võime teie isikuandmeid edastada Meie koostööpartneritele.

6. ANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
6.1 Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid.
6.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks on reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:
(1) vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
(2) isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Meie juhistele ning kehtiva Lepingu alusel.
6.3 Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

Safe

Siit leiad kirjelduse, kuidas teie isikuandmeid kaitseme ja kust leida infot säilitamise tähtaegade kohta.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
7.1 Säilitame isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Meie poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2 Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi üleriigilise meedia).

Child with balloon

Teenused ei ole suunatud Lastele.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1 Meie Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2 Meie ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.3 Juhul kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeme endast parima koheselt selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

Person with idea

Teie isikuandmed kuuluvad teile ja siit leiad informatsiooni, millised on teie õigused oma isikuandmete kaitsel.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:
(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Meile oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust.
(2) Meile antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta Meie Juuraveebis või pöördudes Meie poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 13.
9.2 Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. Kasutajal on mh võimalik tutvuda Meie kogutud Isikuandmetega Meie Juuraveebis (vt punkt 12: Juuraveeb ja info Veebitehnoloogiate kohta).
(3) Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik nõuda ebaõigete andmete parandamist Juuraveebis (vt punkt 12 Juuraveeb ja info Veebitehnoloogiate kohta).
(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
(5) Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse.
(6) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
(7) Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju vastavalt Kasutustingimustele.

Gavel

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
10.1 Õiguste teostamine:
(1) Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Meie poole punktis 13 toodud kontaktandmetel.
(2) Julgustame Andmesubjekte ka enda Isikuandmetega seonduvatele küsimustele esmavastuse saamiseks kasutama Juuraveebi (vt punkt 12: Juuraveeb ja info Veebitehnoloogiate kohta).
10.2 Kaebuste esitamine:
(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
(2) Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid .

Internet

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas teie saate selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD
11.1 Võime koguda Veebilehe ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja Veebilehitseja poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2 Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kasutaja harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Kasutajat sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3 Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Meie partnerite Veebilehed, mis on seotud Meie Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist Meie ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 12: Juuraveeb ja info Veebitehnoloogiate kohta).
11.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või Veebilehitsejas. Enamik Veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda Veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 12: Juuraveeb ja info Veebitehnoloogiate kohta).

Checklist RTL

Siit leiate rohkem infot, kuidas oma õigusi teostada näiteks, kust saada informatsiooni erinevate Veebitehnoloogiate kohta.

12. JUURAVEEB JA INFO VEEBITEHNOLOOGIATE KOHTA
12.1 Meie Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
(1) Juuraveeb, mille kaudu saab Andmesubjekt teostada seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
(2) All About Cookies (ingliskeelne): Küpsiste ja muude Veebitehnoloogiate kirjeldused, mida kasutame;
(3) Your Online Choices; About Ads; Network Advertising , (ingliskeelsed): Küpsiste ja muude Veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

Email

Siit leiad Meie kontaktandmed.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON
13.1 Meiega saab Isikuandmete küsimustest ühendust: info@juuraveeb.ee

Contract

Siin on toodud info Privaatsustingimuste kehtivusest ja muudatustest.

14. MUUD TINGIMUSED
14.1 Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitame Andmesubjekte Veebilehel.
14.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:
Avaldamine Kehtima hakkamine Peamised muudatused
10.07.2021 10.07.2021 Algtekst